Słownik

ABONENT – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
BOK– Biuro Obsługi Klienta
CENNIK – zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzony do stosowania w odniesieniu do określonych w nim odbiorców.
KARTA SIM– to „tożsamość” każdego Klienta sieci NOVUM. Karta SIM znajduje się w oznaczonej i zabezpieczonej kopercie wraz z informacją dotyczącą kodu PIN i PUK. Karta SIM zostaje zablokowana po trzykrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu identyfikacyjnego PIN i aby ustalić nowy kod PIN, wymagane jest odblokowanie karty z użyciem kodu PUK. Karta SIM jest blokowana na stałe po dziesięciokrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu odblokowującego i niezbędne jest wówczas zwrócenie się do operatora z prośbą o wydanie nowej karty SIM.
KRÓTKIE KODY USSD– ciąg znaków poprzedzonych * a zakończonych # (np.: *101#) , które wpisujemy do telefonu po czym przyciskamy przycisk „zadzwoń” (najczęściej oznaczony logo „zielonej słuchawki”).Za pomocą krótkich kodów możemy włączać i wyłączać usługi oraz zarządzać informacjami na swoim telefonie.
LIMITER DATA– Limiter Data to usługa, dzięki której Klient może uniknąć wysokich rachunków za połączenia z internetem w roamingu. Po przekroczeniu limitu 111 MB (dla krajach Unii Europejskiej), nastąpi blokada transmisji danych.
MMS– usługa wiadomości multimedialnych
OKRES ROZLICZENIOWY– Abonent z tytułu świadczonych usług rozliczany jest w okresach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Należność, którą Abonent musi opłacić za usługi realizowane w danym okresie rozliczeniowym w terminie wskazanym na rachunku bądź fakturze.
POŁĄCZENIA O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE– Połączenia o podwyższonej opłacie to usługa umożliwiająca dzwonienie na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi (premium). Opłaty z połączenia z numerami premium zaczynającymi się od 605 70xxxx, *7xy, 70, 19 (gdzie x – to dowolna cyfra 0-9, y – to ciąg cyfr 0-9) określone są w cenniku Twojej taryfy.
PREMIUM RATE– Numery Premium Rate to usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie wykorzystywane do świadczenia takich usług jak: Konkursy i loterie SMS, pobieranie kontentu na telefon takiego jak gry, tapety, dzwonki, usługi społecznościowe : czaty, dostęp do elektronicznych wydań prasy w Internecie i inne.
PIN– osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji
POCZTA GŁOSOWA– usługa dostępna w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej. Gdy abonent nie odbierze połączenia, dzwoniący może zostawić mu wiadomość głosową do odsłuchania, gdy ten zadzwoni na podany numer. Numer poczty głosowej w sieci t-novum + 48 699 779 000.
PRZENIESIENIE NUMERU– Usługa przeniesienia numeru pozwala zachować ten sam numer telefonu komórkowego podczas zmiany operatora telefonii komórkowej
PUK– ośmiocyfrowy kod umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej w telefonie komórkowym. PUK jest przechowywany w systemie komputerowym operatora sieci i jest przydzielany do konkretnej karty SIM w momencie wydania jej abonentowi.
ROAMING– to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W szczególności poza granicami kraju.
SMS– usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
SPRZEDAWCA– spółka Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 29 408 671,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875.
UMOWA– termin użyty bez bliższego określenia oznacza Dokument Umowy wraz z Załącznikami, w tym Regulaminem oraz Cennikiem, jak również stosunek zobowiązaniowy sprzedaży energii elektrycznej łączący Strony w oparciu o wymienione dokumenty.